Pravila zaštite podataka HBO GO (preko trećih lica koja pružaju usluge)

Obrada ličnih podataka

HBO Europe s.r.o., sa registrovanim sedištem u Praha 7, Jankovcova 1037/49, Češka Republika, registrovan u privrednom registru koji se vodi od strane Gradskog suda u Pragu, predmet br. C 29418 ("HBO", "mi") je rukovalac ličnim podacima koji se obrađuju prema ovim Pravilima i kao takav je odgovoran da obezbedi da se obrada istih sprovodi u skladu sa merodavnim zakonodavstvom.

Registracijom korisničkog naloga, korisnik ("Vi" ili "Korisnik") je upoznat sa HBO-ovom obradom Vaših ličnih podataka u skladu sa donjim odredbama.

Imajući u vidu da ova Pravila o zaštiti podataka ("Pravila o zaštiti podataka") predstavljaju neodvojivi deo Uslova korišćenja i da definicije određene Uslovima korišćenja određuju tumačenje i ovih Pravila o zaštiti podataka, ljubazno Vas molimo da pročitate Uslove korišćenja pre čitanja Pravila o zaštiti podataka. Ovde pritisnite za Uslove korišćenja. HBO koristi kolačiće prema svojim Pravilima o kolačićima koji su neodvojivi deo ovih Pravila o zaštiti podataka.Ovde pritisnite za Pravila o kolačićimaMolimo imajte u vidu da je Korisnički ugovor i odredbe koje se tiču pružanja HBO GO Usluga (kako je definisan Uslovima korišćenja) zaključen između Vas i Operatera.

Sažetak

Ovo je sažetak onoga kako mi obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljnija informacija je data nakon ovog sažetka.

Korišćenje ličnih podataka nam je neophodno kako bismo Vam pružili Uslugu. To znači da se ne možete protiviti obradi ličnih podataka i u isto vreme zahtevati da Vam pružimo Uslugu. Međutim, možete se protiviti nekom korišćenju ličnih podataka, na primer, ako nam relevantno korišćenje nije potrebno da bismo bili u mogućnosti da Vam pružimo Uslugu, već nam je neophodno samo, primera radi, da Vam šaljemo marketinške poruke putem e-mail-a. Ovo pravo je dalje objašnjeno niže u Odeljku 8..

Kao vlasnik podataka, vi takođe imate i niz drugih prava da imate uvid u, i uticaj na to kako HBO obrađuje Vaše lične podatke. Ova prava uključuju pravo da dobijete uvid u bazu podataka u kojoj se čuvaju podaci vezani za Vas, da zahtevate da se isprave bilo koji netačni podaci i pravo da podnesete žalbu nadležnom organu ako imate sumnju u vezi sa HBO-ovim korišćenjem Vaših ličnih podataka. Ova prava su dalje objašnjena niže u Odeljak 8.

Lični podaci koje obrađujemo sastoje se od informacija koje ste nam pružili kada ste se registrovali na nalog kod HBO. HBO će takođe analizirati kako koristite Uslugu, na primer koje filmove i TV emisije gledate, uređaje koje koristite radi pristupa Usluzi i lokaciju sa koje se korisiti Usluga.

Svrha naše obrade ličnih podataka uključuje mogućnost da Vam pružimo Uslugu koristeći različite platforme i da ispunimo naše zakonske obaveze. Na primer, mi ćemo;

1) Korisiti Vaš e-mail i šifru da bi Vam omogućili da se registrujete na Vašem nalogu i da korisite uslugu prenosa uživo koju pruža HBO;

2) UKoristiti Vašu istoriju gledanja, na primer koje filmove ili TV emisije ste počeli da gledate i gde ste stali, da biste mogli da nastavite gledanje tamo gde ste poslednje prekinuli ako promenite uređaj;

3) Koristiti Vaše identifikatore naloga, istoriju gledanja i informacije o uređajima da bismo unapredili kvalitet i stabilnost naše Usluge i ispravili bilo koje greške, na primer umanjili sve prekide i učinili Uslugu dostupnijom.

Osim ako nas drugačije ne obavestite (izjasnite se drugačije) kada se prijavite za Usluge ili u bilo koje kasnije vreme, mi ćemo obraditi identifikatore naloga, istoriju gledanja i informacije o uređaju za svrhu profilisanja. To znači da ćemo, na osnovu vaše istorije gledanja, informacija o uređaju i informatorima, oceniti vaše sklonosti i interesovanja za različite serije i druge sadržaje koje Vam pružamo. HBO koristi ove podatke da bi Vam pružio prilagođene informacije i novosti o serijama i posebnim ponudama i da bi analizirao kako Usluga može da bude unapređena kao i da identifikuje preferencije sadržaja Korisnika sa ciljem da prilagodi sadržaj ponuđen Korisnicima. Ako ne žeite da Vaši lični podaci budu obrađivani za svrhe direktnog marketinga na osnovu Vašeg profila, možete nas kontaktirati putem e-mail-a.

Ako se, nakon registracije ili kasnije, prijavite na newsletter ili bilo koji drugi reklamni materijal, možete izabrati da se ne saglasite sa direktnim marketingom tako što ćete pratiti link na dnu newsletter-a ili bilo kog drugog reklamnog e-mail-a koji primate od HBO.

Vaši lični podaci će se prenositi kompanijama van EU koje smo angažovali, između ostalog, da bismo bili u mogućnosti da Vam pružamo Uslugu. Relevantne države možda ne obezbeđuju isti nivo zaštite ličnih podataka kao Vaša država. Međutim, prenosi se vrše na način koji obezbeđuje da Vaši lični podaci ostanu zaštićeni.

Ako imate bilo kakvih pitanja u pogledu korišćenja i zaštite Vaših ličnih podataka, uvek ste dobrodošli da kontaktirate HBO-ovog službenika za zaštitu podataka.

Kontakt detalji službenika za zaštitu podataka (DPO): privacy@hbo.eu

Niže slede detaljniji opisi kako koristimo lične podatke.

1. Koje društvo je odgovorno za obradu Vaših ličnih podataka?

HBO Europe s.r.o., regsitracioni broj društva 29418, je rukovalac ličnim podacima koje se obrađuju prema ovim Pravilima o zaštiti podataka.

Naši kontakt detalji su:

Jankovcova 1037/49
170 00 Prague 7
Češka Republika

E-mail: privacypolicy@hbo.eu

Broj telefona +42061094444

2.2. Šta su "lični podaci" i "obrada ličnih podataka"?

Izraz "lični podatak" koji se koristi u ovim Pravilima o zaštiti podataka je bilo koja informacija koja, samostalno ili zajedno sa bilo kojom drugom informacijom, može biti korišćena da bi se identifikovala živa osoba, i bilo koji drugi podatak koji se kvalifikuje kao lični podatak u skladu sa zakonima primenljivim na HBO, uključujući Opštu regulativu o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - "GDPR").

Ova Pravila o zaštiti podataka su primenljiva na sve lične podatke koji se u bilo kom obliku smatraju obrađivanim prema merodavnom pravu u odnosu na Vas kao Korisnika, uključujući lične podake koji se sakupljaju, čuvaju, skladište, prenose, otkrivaju ili na bilo koji drugi način koriste od strane HBO.

3. Koji lični podaci se obrađuju i u koje svrhe?

HBO samo sakuplja i obrađuje lične podatke o Vama kako je objašnjeno u ovim Pravilima o zaštiti podataka i dalje predviđeno u "Tabeli obrade podataka" u Odeljku 11.

4. Kako se Vaši lični podaci štite?

HBO primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite Vaših ličnih podataka kako bi se obezbedilo da samo ovlašćena lica imaju pristup istim. HBO koristi tehničke sisteme obezbeđenja, kao što su “firewalls”, tehnologije enkripcije, šifre i antivirusni programi, da bi se sprečilo i izbeglo neovlašćeno korišćenje ličnih podataka.

5. Koliko dugo se moji lični podaci čuvaju?

HBO neće čuvati niti obrađivati Vaše lične podatke duže nego što je neophodno da bi se ispunila svrha obrađivanja predviđena ovim Pravilima o zaštiti podataka ili prema bilo kojim obaveznim odredbama merodavnog prava, kako je dalje određeno u "Tabeli obrade podataka" u Odeljak 11.

Dakle, kada je svrha ispunjena u vezi sa specifičnim tipom ličnih podataka, HBO će izbrisati ili anonimizirati relevantne lične podatke čim je to razumno moguće. Molimo imajte u vidu da možemo čuvati Vaše lične podatke radi slanja newsletter-a ili marketinga putem e-mail-a u periodu nakon što ste prekinuli Uslugu, do stepena dozvoljenog merodavnim zakonodavstvom. Ovaj period može da varira u zavisnosti od zemlje u kojoj živite. Vi u bilo koje vreme možete da izaberete da ne primate takve newsletter-e i promotivne materijale prateći link na dnu newsletter-a ili drugog marketinga putem e-mail-a koji dobijate od HBO.

6. Sa kim delimo lične podatke?

Vaš loklani internet i/ili kablovski operater

Vaši lični podaci dati prilikom registracije će biti dostupni Operateru koji rukovodi prijavljivanjem, uključujući verifikaciju pristupne autorizacije da koristite HBO GO Uslugu. Obrada ličnih podataka od strane Vašeg Operatera podleže uslovima korišćenja i relevantnim pravilima o zaštiti podataka Vašeg Operatera. Molimo pregledajte takva dokumenta za više detalja.

HBO grupa kompanija

Vaši lični podaci mogu biti dati drugim kompanijama u okviru HBO grupacije kao i kompanijama sa kojima HBO grupacija sarađuje jer je pružanje takvih podataka neophodno radi interesa HBO i HBO grupacije, naime, pružanja svojih usluga najvišeg mogućeg kvaliteta, direktnog reklamiranja i drugog reklamiranja, putem e-mail-a ili na drugi način, usluga i drugih proizvoda HBO, kompanija unutar HBO grupacije ili drugih kompanija i za marketinška istraživanja. Tokom pregleda takvih delatnosti, HBO je utvrdio da gore ponenuti interesi nisu u suprotnosti sa interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta čiji podaci zahtevaju zaštitu.

Kompanije angažovane od strane HBO

Vaši lični podaci će biti preneti i obrađivani od strane trećih lica koji pružaju usluge HBO-u, da bi se ovim pružaocima usluga omogućilo pružanje usluga koje zahteva HBO. Ove kompanije će biti locirane u i izvan EU. Usluge koje će se zahtevati uključuju pružanje infrastrukture i IT usluga, pružanje korisničkih usluga, obrađivanje marketinških istraživanja, upravljanje slanjem putem e-mail-ova, vršenje statističkih analiza i profilisanje.

Samo lični podaci koji su neophodni za ispunjenje svrhe navedene u “Tabeli obrade podataka” u Odeljku 5 će se dostavljati kompanijama koje angažujemo. Sva treća lica pružaoci usluga moraju da poštuju HBO-ove naloge i pisani ugovor o obradi podataka i bilo bilo koje druge ugovore na snazi između HBO i njegovih pružaoca usluga koja su treća lica, i moraju da primene odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Državni organi

HBO možda mora da pruži lične podatke relevantnim državnim organima (na primer poreskim organima ili policiji) u skladu sa obavezujućim zakonima i sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u svakoj jurisdikciji gde HBO ima Korisnike. U slučaju prekršaja, neki lični podaci će možda morati da se dostave organu za zaštitu podataka.

7. U koje zemlje mogu lični podaci da budu preneti?

Vaši lični podaci mogu da budu preneti kompanijama u drugim zemljama kako unutar tako i van EU koje su angažovane da, između ostalog, mogu da vam pruže Uslugu. Relevantne zemlje van EU možda ne mogu da obezbede isti nivo zaštite ličnih podataka kao vaša zemlja. U takvim slučajevima, HBO će obezbediti da lični podaci budu adekvatno zaštićeni od strane primaoca u takvim zemljama. Tipična adekvatna zaštita može biti obaveziovanje primaoca podataka da obezbedi da takva strana održava visoki nivo privatnosti i bezbednosti podataka koji postoji u praksi HBO. Molimo pogledajte Tabelu prenosa podataka u odeljku 12 za detaljni opis država na EU u koje će lični podaci biti preneti.

8. Koja sa vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima?

Pravo na pristup i otklanjanje nedostataka

Vi imate pravo da dobijete informacije o tome koje lične podatke HBO obrađuje a tiču se vas, izvor tih podataka, svrha u koju će ti podaci biti korišćeni kao i identitet lica kojima će ti podaci biti dati. Vi takođe imate pravo da, u bilo koje vreme, tražite ispravku bilo kog netačnog ili nepotpunog ličnog podatka. Ukoliko je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a naročito u slučaju čestog ponavljanja, HBO može da Vam zaračuna jednu razumnu administrativnu naknadu ili može da odbije da postupi po tom zahtevu.

Pravo na brisanje (‘pravo da budete zaboravljeni’)

Vi imate pravo da tražite brisanje Vaših ličnih podataka pod određenim uslovima npr. otkazali ste Usluge i (i) lični podaci više nisu neophodni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ne postoji zakonski razlog za svrhe za koje su bili prikupljeni ili je obrada nezakonita ili lični podaci moraju da budu izbrisani kako bi se ispoštovala pravna obaveza u Evropskoj Uniji ili u Češkoj Republici koja se odnosi na HBO. Ovaj spisak nije konačan. Molimo kontaktirajte HBO kako bi dobili više informacija o brisanju vaših ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Vi imate pravo da prigovorite nekoj obradi ili zahtevate da obrada ličnih podataka bude ograničena ukoliko (i) lični podaci nisu tačni, ili (ii) vi smatrate da bi obrada bila nezakonita, ili (iii) HBO bazira svoju obradu na legitimnom interesu ili (iv) vi verujete da HBO više nema potrebe za ličnim podacima u svrhe koje su navedene u Tabeli obrade podataka u Odeljku 12. Međutim, čak i ako prigovorite na određenu obradu, HBO i dalje može da vrši obradu ukoliko je to dozvoljeno ili se zahteva na osnovu merodavnog zakonodavstva, na primer kako bi mogao da ispuni pravne zahteve ili da ispuni ugovorne obaveze koje se odnose na vas.

Pravo na povlačenje saglasnosti

Ukoliko ste Vi u bilo koje vreme dostavili HBO-u svoju saglasnost za obradu ličnih podataka (napr. u slučaju pretplate na newsletter), vi uvek možete da povučete takvu saglasnost za buduću obradu koja zavisi od takve saglasnosti.

Pravo na prenos podataka

Vi imate pravo da dobijete lične podatke koji se Vas tiču, koje ste Vi dostavili nama, u jednom strukturisanom, običajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Vi od nas takođe možete da tražite da prenesemo takve podatke direktno drugom rukovaocu gde je to tehnički moguće.

9. Šta treba da uradite ukoliko imate bilo koju pritužbu?

Ukoliko imate bilo koju pritužbu po pitanju kako mi koristimo vaše lične podatke, ili biste želeli da dobijete još informacija, molimo da prvo kontaktirate našeg Službenika za zaštitu podataka. Međutim, Vi takođe možete da podnesete pritužbu u vezi s tim kako mi vršimo obradu Vaših ličnih podataka nadležnom nadzornom organu u mestu gde živite, radite ili gde je navodna povreda nastala. Molimo koristite sledeći link kako bi locirali nadležni nadzorni organ u vašoj zemlji: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Bez prejudiciranja Vaših prava da podnesete pritužbe, u slučaju da smatrate da su Vaša prava na osnovu ovih Pravila o ličnim podacima povređena kao rezultat obrade vaših ličnih podataka koji nije bilo u skladu sa nadležnim pravom, Vi takođe možete da pokrenete postupak pred nadležnim sudovima, uključujući sudove države članice EU gde vi redovno boravite.

U svakom slučaju, preporučljivo je da, u cilju rešavanja ovog problema brzo i efikasno, Vi prvo pošaljete bilo koje pritužbe ili pitanja HBO-u pre nego što se obratite državnim organima.

10. Ažuriranje

Ova Pravila o ličnim podacima mogu da budu izmenjena od strane HBO u bilo koje vreme. Ukoliko HBO želi da koristi lične podatke drugačije nego što je predviđeno u Pravilima o ličnim podacima koja su na snazi u vreme prikupljanja podataka, obaveštenje o bilo kojoj takvoj promeni će biti dato Korisnicima na jedan vidljiv način (npr. takvo obaveštenje može da bude poslato na vašu e-mail adresu).

11. Tabela obrade podataka

Niže data Tabela obrade podataka okvirno daje kategorije ličnih podataka koje HBO prikuplja i obrađuje u vezi sa svojim Korisnicima i svrhe obrade svake kategorije podataka.

Sledeći termini se koriste u toj tabeli i mogu zahtevati objašnjenje:

Tip i izvor ličnih podataka

Svrha

Pravni osnov

Vreme i kretirejumi čuvanja

Identifikacioni detalji uključuju ali nisu ograničeni na ID nalog, lično ime, prezime, kod vaučera i godine starosti.

 

Izvor: Direktno od Korisnika prilikom prijave na nalog ili od partnera HBO

Da omogući HBO-u da isporuči pretplatničke usluge Korisnicima, uključujući sprovođenje važećih uslova i rokova (npr. ograničenje broja uređaja).

Izvršenje ugovora

U toku trajanja naloga Korisnika do kraja perioda ograničenja ali u svakom slučaju ne duže od 3 godine po prestanku pretplate. Ukoliko Korisnik nikad nije kupio pretplatu (završio je samo prvi korak kod registracije), do 12 meseci po kreairanju naloga.

Da omogući HBO-u da preusmeri Korisnika na korisnički servis pružaoca usluge (napr. ukoliko Korisnik kontaktira HBO), uključujući otkrivanje razloga smetnji.

Da omogući HBO-u da pošalje izveštaje svojim dobavljačima/partnerima u cilju praćenja, ukoliko se neki Korisnik pretplatio koristeći kod iz vaučera.

Legitimni interes

Da omogući HBO-u da ispoštuje pravnu obavezu koja se primenjuje na HBO, uključujući odgovore na zahteve državnih organa da pristupe ličnim podacima.

Pravna obaveza

Kontakt informacije uključuju ali nisu ograničene na e-mail adresu, broj telefona,

Izvor: : Direktno od Korisnika prilikom prijave na nalog ili kontakt sa korisničkim servisom HBO-a

Da omogući HBO-u da izvrši pretplatničke usluge Korisnicima uključujući sprovođenje važećih uslova i rokova (npr. ograničenje broja uređaja).

Izvršenje ugovora

U toku trajanja naloga Korisnika do kraja roka zastarelosti ali u svakom slučaju ne duže od 3 godine po prestanku pretplate. Ukoliko Korisnik nikad nije kupio pretplatu (završio je samo prvi korak kod registracije), do 12 meseci po kreairanju naloga.

Da omogući HBO-u, i njegovim dobavljačima, gde je to primenljivo, da obezbede korisnički servis Korisnicima na zahtev (npr. ako Korisnik kontaktira HBO), uključujući otkrivanje razloga smetnji.

Da može da pošalje Korisniku relevantne informacije koje se tiču pretplate/naloga, npr. e-mail dobrodošlice, nove usluge, i slično.

Da može da ispoštuje pravnu obavezu koja se primenjuje na HBO, uključujući odgovore na zahteve državnih organa da pristupe ličnim podacima.

Pravna obaveza

Da dostavlja Korisnicima marketing informacije putem e-maila, napr. newsletters.

Saglasnost

U toku trajanja naloga Korisnika i 12 meseci po prestanku pretplate, osim ako Korisnik nije tražio da bude isključen iz profilisanja ili direktnog marketinga

Digitalni informativni podaci podaci - uključuju ali nisu ograničeni na geo-lokaciju/IP adresu, tip uređaja, naziv uređaja, ID uređaja, pozivni broj, ISP iinformaciju, verziju operativnog sistema, šifru.

Izvor: Prikupljeno na osnovu korišćenja Usluge od strane Korisnika

Da omogući HBO-u da pruži pretplatničke usluge Korisnicima, uključujući sprovođenje važećih uslova i rokova (npr. ograničenje broja uređaja).

Izvršenje ugovora

Geo-lokaciju/IP adresu, pozivni broj, ISP informacija: U toku trajanja naloga Korisnika do kraja roka zastarelosti ali u svakom slučaju ne duže od 3 godine po prestanku pretplate. Tip uređaja, naziv uređaja, ID uređaja, verzija operativnog sistema, korišćenje šifre: U toku trajanja naloga Korisnika i 12 meseci po prestanku pretplate.

Da optimizuje isporuku Usluge svakom pojedinačnom uređaju koji se koristi radi pristupa Usluzi.

Da omogući HBO-u da obezbedi korisnički servis svojim Korisnicima na zahtev (npr. ako Korisnik kontaktira HBO), uključujući otkrivanje razloga smetnji.

Da može da pošalje Korisniku relevantne informacije koje se tiču pretplate/naloga, npr. nove usluge.

Da omogući HBO-u da poboljša svoje proizvode i usluge koje nudi Korisnicima, uključujući bezbednost sistema/platformi HBO-a.

Legitimni interes

Da omogući HBO-u da ispoštuje zahteve EU za prenos sadržaja.

Pravna obaveza

Informacija o korišćenju korišćenju - uključuju ali nisu ograničeni na podatke o istoriji gledanja, registraciji uređaja i deregistraciji, listi gledanja, prijavljivanja i odjavljivanja sa naloga, itd., i rezultate marketinškog praćenja.

Izvor: : Prikupljeni na osnovu korišćenja Usluge od strane Korisnika

Da omogući HBO-u da pruži pretplatničke usluge Korisnicima, uključujući mogućnost nastavka gledanja ("continue watching").

Izvršenje ugovora

U toku trajanja naloga Korisnika i 12 meseci po prestanku pretplate.

Da omogući HBO-u da obezbedi korisnički servis svojim Korisnicima na zahtev (napr. ako Korisnik kontaktira HBO), uključujući otkrivanje razloga smetnji.

Da omogući HBO-u da poboljša svoje proizvode i usluge koje nudi svojim Korisnicima.

Legitimni interes

Da omogući HBO-u da prati direktne marketinške aktivnosti koje su usmerene na Korisnika.

Saglasnost

U toku trajanja naloga Korisnika i 12 meseci po prestanku pretplate osim ako Korisnik nije tražio da bude isključen iz profiliranja ili direktnog marketinga.

Snimanje poziva - odnosno snimanja dolazećih poziva korisničkom servisu

Izvor: Pozivi korisničkom servisu se snimnaju

Preusmeravanje Korisnika na korisnički servis provajdera usluge.

Pravni interes

12 meseci posle snimljenog poziva.

12. Tabela prenosa podataka

Sledeća Tabela prenosa podataka okvirno daje kategoriju ličnih podataka koje prenosi HBO u treće zemlje (van EU), svrhu takvog prenosa i mere bezbednosti koje su preduzete:

Tip ličnih podataka koji će biti prenet

Treće zemlje na koje se odnosi prenos ličnih podataka

Svrha prenosa ličnih podataka

Mere bezbednosti koje su preduzete kako bi se obezbedilo da prenos ličnih podataka bude u skladu sa nadležnim pravom

Identifikacioni detalji

Kontakt informacije

Digitalni informativni podaci

S.A.D.

otkrivanje razloga smetnji i otklanjanje smetnji

Standardne klauzule zaštite podataka, (Član 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikacioni detalji

Digitalni informativni podaci

Informacija o korišćenju

S.A.D.

Davanje softvera koji koristi HBO kako bi pratio svoje pretplatničke usluge

Standardne klauzule zaštite podataka, (Član 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikacioni detalji

Kontakt informacije

Digitalni informativni podaci

Informacija o korišćenju

Podaci o korespondenciji sa korisničkim servisom

S.A.D.

Davanje korisničkog servisa /Tehnička podrška i povezani IT sistemi

EU-S.A.D.. Zaštita privatnosti, (odluka o adekvatnosti, Član 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

Standardne klauzule zaštite podataka (Član 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en