Uslovi korišćenja

Dobrodošli u HBO GO koji je dostupan na www.hbogo.rs sajt ili HBO GO aplikacija (u daljem tekstu naveden kao „HBO GO Sajt“), kojim upravlja HBO Europe s.r.o. (registrovano sedište: Prag 7, Jankovcova 1037/49, Poštanski broj: 170 00, Češka Republika, Reg. Br. 61466786, registrovan kod Opštinskog suda u Pragu, Odeljak C, List 29418, u daljem tekstu naveden kao „HBO Europe“).

Korišćenjem bilo kog medijskog sadržaja koje traži registraciju (u daljem tekstu naveden kao „HBO GO usluge“) i bilo koje druge promotivne medijske sadržine (u daljem tekstu naveden kao „Promotivne usluge“; HBO GO usluge i Promotivne usluge zajedno u daljem tekstu navedene kao „Usluge“) dostupne na HBO GO Sajtu, Vi kao korisnik (u daljem tekstu naveden kao „Korisnik“) prihvatate dole navedene Uslove korišćenja. Prema tome, pre nego što počnete da koristite HBO GO Sajt, potrebno je da pročitate sledeće vrlo pažljivo. Ukoliko ne prihvatate sledeće Uslove korišćenja, ne možete da koristite Usluge. HBO GO Sajt može da sadrži dalje uslove korišćenja o kojima će Korisnici biti obavešteni pre nego što počnu da koriste određene aplikacije.

Korisnici ovim prihvataju da je HBO Europe s.r.o. isključivi nosilac prava na Usluge. HBO Europe je pružalac Usluga a naročito pružalac pruža audiovizuelne usluge medija koje su poznate pod imenom HBO GO koje se nalaze u nadležnosti Češke Republike. Savet za radio i televizijsko emitovanje (na češkom: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, adresa: Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2, Češka Republika) obavlja nadzor nad HBO GO Uslugom.

Identifikacija kvalifikovanih korisnika, isključivanje ugovornog odnosa

HBO GO Usluge mogu da budu korišćene samo od Korisnika koji imaju važeći Pretplatnički ugovor (u daljem tekstu naveden kao „Pretplatnički ugovor“) sa nekim od operatera koji je ovlašćen da distribuira HBO GO Usluge (u daljem tekstu naveden kao „Operater“). HBO Europe neće zaključivati Pretplatničke ugovore sa Korisnicima. Prema tome, ni jedan Korisnik ne može direktno da podnese finansijski ili drugi zahtev protiv HB Europe u vezi sa Uslugama. Sva prava i obaveze Korisnika koja se odnose na HBO GO Usluge su predviđena u Pretplatničkom ugovoru i Korisnik mora u svemu da postupa u skladu sa istim. U slučaju bilo kakvog neslaganja između Pretplatničkog ugovora i ovih Uslova korišćenja, Pretplatnički ugovor će prevladati. Korisnik prihvata da se bilo koji zahtev koji se odnosi na HBO GO Usluge može jedino da se postavi u odnosu na Operatera, pošto Operater pruža Korisniku HBO GO Usluge u skladu sa Pretplatničkim ugovorom. Prvenstveno je Operater taj koji ima pravo da ograniči, obustavi ili prestane da pruža HBO GO Usluge zbog povrede Pretplatničkog ugovora ili ovih Uslova korišćenja.

Korisnici bez Pretplatničkog ugovora ali sa pretplatom na Internet mogu pristupiti Promotivnim uslugama koje su dostupne na HBO GO Sajtu, međutim, pristup se može ograničiti, obustaviti ili može da prestane u bilo koje vreme, bez potrebe da se navede razlog za to.

Nijedna izjava bilo koje vrste koja je stavljena na Sajt HBO GO ne može da se smatra ponudom za zaključivanje ugovora ili prihvatanjem ponude za zaključivanje ugovora.

Usluga

Korišćenjem HBO GO Sajta i Usluga, Korisnik prihvata sledeće:

(a) Korisnik prihvata da su Usluge dostupne samo putem uređaja (u daljem tekstu naveden kao „Uređaj(i)“) koji su tehnološki odgovarajući i pogodni za prikazivanje Usluga. Kliknite ovde za više informacija o tehnološkoj kompatibilnosti i podržanim Uređajima

(b) Da bi prvi put mogli da koriste HBO GO Usluge, Korisnici moraju da se registruju na HBO GO Sajtu (u daljem tekstu navedeno kao „Registracija“), gde, pored drugih podataka, moraju da daju nadimak, lozinku, e-mejl adresu ili druge registracione identifikatore koji se traže s vremena na vreme (npr. ADSL identifikator, broj ugovora, registarski kod, telefonski broj itd.). Korisnici koji imaju stalno prebivalište u Srbiji ili se fizički nalaze u zemlji svog prebivališta u bilo koje vreme od registracije mogu da registruju jedan nalog kako bi mogli da pristupe Usluzi. Kada se Korisnik registruje na neki nalog, HBO Europe će verifikovati da se IP adresa Korisnika nalazi u Srbiji. Ukoliko IP adresa ne može da se identifikuje ili se nalazi u državi koja nije Srbija, pristup Usluzi neće biti omogućen. Korisnici potvrđuju da je registracija Uređaja namenjena da bude korišćena, takođe deo Registracije. Pre korišćenja Usluga Korisnici moraju da pročitaju i shvate Pravila privatnosti. Kliknite ovde za Pravila privatnosti.

(c) Da bi mogli da koriste HBO GO Usluge, Korisnici moraju da imaju važeći ugovor zaključen sa Operaterom ili drugim pružaocem internet usluga za pružanje usluge pristupa Internetu;

(d) Korisnici su isključivo odgovorni za čuvanje identifikatora registracije (npr. ADSL identifikator, broj ugovora, itd.), korisničkog imena i tajne lozinke;

(e) Korisnici moraju da obaveste Operatera bez nepotrebnog odlaganja ukoliko saznaju za bilo koju zloupotrebu u vezi sa njihovom korisničkom identifikacijom;

(f) Korisnici će moći da koriste HBO GO Usluge koje su dostupne na HBO GO Sajtu u Republici Srbiji (u daljem tekstu “Teritorija”), osim ukoliko Pretplatnički ugovor drugačije ne predviđa. Korisnik će moći takođe da koristi Uslugu dok se privremeno nalazi na sledećim teritorijama: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji (u daljem tekstu “Druge Teritorije”). Kada Korisnici dobiju pristup Sajtu ili iniciraju snimanje sadržaja, HB O će verifikovati da se IP adresa Korisika nalazi na Teritoriji ili na Drugim Teritorijama. Ukoliko IP adresa Korisnika ne može da se identifikuje ili se nalazi van Teritorije ili Drugih Teritorija, pristup Sajtu neće biti omogućen i snimanje sadržine neće biti dozvoljeno;

(g) HBO GO Sajt može da ima sadržaj koji je predviđen samo za odrasle gledaoce. Korisnici imaju pravo da se registruju na HBO GO Usluge samo ako imaju najmanje 18 godina;

(h) Podešavanje roditeljske kontrole je dostupno kao deo HBO GO Usluga;

Korisnici imaju pravo da u bilo kom trenutku odjave svoju Registraciju na HBO GO Usluge slanjem poruke Operateru (u daljem tekstu navedeno kao „Odjavljivanje“). Kliknite ovde za kontakt podatke Operatera. Posle Odjavljivanja Korisnici više ne mogu da koriste HBO GO Usluge dok se ponovo ne registruju na HBO GO Sajtu.

(j) Većina programa koji su uključeni u HBO GO Uslugu je na lokalnom maternjem jeziku, međutim neki programi mogu biti dostupni samo na originalnom jeziku.

(k) Ukoliko Korisnik ima pristup uživo programu "HBO kanala“ preko HBO GO Usluga, Korisnik prihvata da neki od izabranih programa možda neće biti dostupni zbog pravnih ograničenja vlasnika sadržaja. U tom slučaju se prekid neće smatrati neizvršenjem ili nepravilnim izvršenjem HBO GO Usluga te Korisnik neće imati pravo na bilo kakvu naknadu zbog takvog prekida. HBO Europe izjavljuje da HBO kanali uživo nisu zagarantovani deo HBO GO Usluga i stoga mogu biti uklonjeni iz HBO GO Usluga u bilo kom trenutku.

(l) Na mobilnim uređajima i tabletima, Korisnici moraju da preuzmu i aktiviraju HBO GO aplikaciju. Na ličnim računarima, HBO GO aplikacija je direktno dostupna i šalje se svim Korisnicima preko Interneta. Na priključenim televizorima i IP povezanim STB-ima, HBO GO aplikacija je ili (i) unapred instalirana na uređaju pre kupovine takvog uređaja ili (ii) direktno dostupna i šalje se Korisnicima preko Interneta.

(m) S vremena na vreme Usluge ili neki njen deo možda neće biti dostupni zbog planiranih radova održavanja koji se neće odvijati više od jednom mesečno i koji se obavljaju u noćnim satima.

Naknada za uslugu

Pretplata koju Korisnik plaća na osnovu Pretplatničkog ugovora predstavlja kompletnu cenu za dobijanje HBO GO Usluga. Shodno tome, Korisnici ne moraju da plaćaju nikakvu dodatnu naknadu.

Pravila o korišćenju uređaja

Osim ako nije drugačije predviđeno u Pretplatničkom ugovoru, Korisnici imaju pravo da (i) registruju do najviše pet (5) Uređaja od kojih mogu istovremeno da koriste dva (2) Uređaja, i (ii) promene status Uređaja (što znači (a) registracija nekog novog Uređaja ili (b) odjavljivanje registrovanog Uređaja i registracija novog Uređaja) pet (5) puta u bilo kom kalendarskom mesecu pod uslovom da isti Uređaj ne može da bude registrovan dvaput u roku od dvadesetčetiri (24) časa. Korisnici potvrđuju da ako korišćenje bilo kog Uređaja krši ove Uslove korišćenja i Pretplatnički ugovor, HBO GO Usluge mogu da prestanu da budu dostupne takvom Korisniku.

Polje primene

Korisnici mogu da koriste Usluge isključivo za svoje lične i privatne svrhe. Korišćenje za bilo koju poslovnu ili javnu svrhu je striktno zabranjeno.

Izmena Uslova korišćenja

HBO Europe može s vremena na vreme da modifikuje ove Uslove korišćenja, u celosti ili delimično. Sve izmene ili modifikacije stupaju na snagu kada budu stavljene na HBO GO Sajt. Korisnik je ovim saglasan da redovno pregleda ove Uslove korišćenja da bi bio upoznat sa bilo kojim izmenama. Upotreba HBO GO Sajta ili nekog njegovog dela posle promena ovih Uslova korišćenja smatraće se prihvatanjem tih promena. Ukoliko se ne slažete sa takvim promenama, molimo vas da prestanete da koristite HBO GO Sajt.

Nezakonito postupanje Korisnika

Nezakonito ili neovlašćeno postupanje uključuje bez ograničenja sledeće:

- modifikaciju, prilagođavanje ili dešifrovanje bilo kog dela HBO GO Sajta, uključujući Usluge i njeno preuzimanje na bilo koji Uređaj;

- korišćenje automatske aplikacije, pretraživača, programa za pretraživanje ili dešifrovanje ili bilo koje druge aplikacije kojom može da se pristupi, modifikuje ili indeksira Usluga ili bilo koji njen deo;

- Hakovanje ili pokušaj hakovanja IT sistema koji se odnosi na HBO GO Sajt, uključujući Usluge;

- Prikupljanje informacija (uključujući korisnička imena, lozinke i mejl adrese) o drugim Korisnicima u bilo koju svrhu;

- Reformatiranje ili brisanje bilo kog dela HBO GO Sajta;

- Objavljivanje materijala vezanih za HBO GO Sajt, uključujući Usluge;

- Kreiranje korisničkih identifikatora korišćenjem automatskih ili prevarnih metoda.

Isključenje odgovornosti

HBO Europe, kao i njihovi vlasnici, povezana lica, poslovni partneri, konsultanti i agenti, ovim isključuju bilo koju i svu odgovornost za Usluge, za autentičnost, potpunost, zakonitost, pouzdanost, funkcionalnost ili dostupnost medijskih sadržaja ili bilo kojih drugih sadržaja koji su dostupni kao deo Usluge.

Korišćenjem Usluga Korisnici su saglasni da koriste Usluge isključivo na sopstveni rizik i takođe da HBO Europe neće preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu ili gubitak koji može nastati prilikom korišćenja Usluga.

HBO Europe isključuje bilo koju i svu garanciju i/ili obavezu iz garancije u najvećoj mogućoj meri koju dozvoljava merodavno pravo. HBO Europe ne garantuje nesmetan rad sadržaja niti rad bez greške HBO GO Sajta i Usluga, ispravku grešaka niti da je server koji prenosi Usluge bez bilo kakvog virusa ili druge štetne komponente.

HBO Europe ne daje bilo kakvu garanciju u pogledu upotrebe ili posledica korišćenja sadržaja i funkcija HBO GO Sajta i Usluga niti u pogledu njihove tačnosti, preciznosti, pouzdanosti ili bilo koje druge funkcije. Korisnici potvrđuju da su oni odgovorni za svaku štetu koju su pretrpeli Uređaji koji se koriste za prijem Usluga, kao i za troškove servisiranja i održavanja Uređaja.

HBO Europe ne daje bilo kakvu garanciju za bilo kakav prekid Usluga koji je rezultat bilo koje greške, kvaliteta ili prekida veze sa Internetom Korisnika ili za bilo koju materijalnu ili nematerijalnu štetu ili gubitak u vezi sa tim.

Informacije ili mišljenja koja se pojavljuju na oglasnim tablama ili chat interfejsima na HBO GO Sajtu neće se smatrati informacijama ili mišljenjem HBO Europe ili bilo kog od njihovih povezanih društava. HBO Europe ne preuzima odgovornost bilo koje vrste koja proizlazi u vezi sa gore navedenim informacijama i mišljenjima, a Korisnici potvrđuju da svaki Korisnik može da stekne znanje o i da koristi gore navedene informacije i mišljenja. HBO Europe isključuje svaku odgovornost za bilo koji gubitak, štetu (bilo stvarnu, posledičnu, kaznenu ili bilo koju drugu štetu), štetu, dug, obavezu ili bilo koju drugu okolnost, zasnovanu na ili koja proizilazi iz bilo koje informacije ili mišljenja koje se pojavljuje na HBO GO Sajtu.

Korisnici će uložiti sav svoj napor da zaštite svoje lične podatke, kao i korisničko ime, lozinku i e-mejl adresu potrebnu za korišćenje Usluga. Korisnici su odgovorni za svaki događaj i radnju koja se javlja kao rezultat korišćenja korisničkog imena, lozinke, mejl adrese ili ličnih podataka.

Materijal poslat Sajtu

HBO Europe je ekskluzivni vlasnik svih beleški, poruka, mejlova, ideja, predloga, koncepta ili bilo kog drugog materijala poslatog na HBO GO Sajt, bez obzira na mesto odakle je prenet, a HBO Europe ima pravo da koristi tako prenet materijal u bilo koje vreme i sada i u budućnosti i za bilo koju svrhu. HBO Europe ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo koji materijal koji je poslat na HBO GO Sajt.

Nadoknada, obeštećenje

Korisnici će nadoknaditi štetu HBO Europe koja proizilazi iz bilo kog zahteva podnetog od strane trećeg lica koji zahtev se može pripisati radnjama Korisnika u toku korišćenja Usluga. Korisnici se obavezuju da naknade HBO Europe, kao i rukovodiocima, zaposlenima i povezanim društvima svake od HBO Europe bilo koji gubitak i obrazloženi honorar advokata koji nastane kao rezultat kršenja bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika.

Pravo intelektualne svojine

Korisnici potvrđuju da su konstrukcija, izgled i pojava HBO GO sajta zaštićeni autorskim pravima.

Sve Usluge, sadržaj i primenljivi softver (aplikacija) koji se mogu naći na HBO GO Sajtu, uključujući bez ograničenja medijske sadržaje i fotografije, druge slike, fotografije, likove, imena, grafiku, logotipe, ilustracije, kao i softverske proizvode (aplikacije) su intelektualna svojina HBO Europe ili drugih društava iz njihove grupe društava, ili trećeg lica koje je ovlastio HBO Europe da iste koristi. Shodno tome, sve Usluge, sadržaj i primenljivi softver (aplikacija) koji se nalaze na HBO GO Sajtu su zaštićene autorskom ili drugom pravima. Strogo je zabranjeno duplirati, kopirati, distribuirati (uključujući procedure putem mejla, faksimila ili bilo kog drugog elektronskog uređaja), objavljivati, modifikovati, prenositi ili koristiti na drugim sajtovima ili na drugim računarskim mrežama bilo koju Uslugu, sadržaj ili primenljivi softver (aplikaciju) koja je dostupna na HBO GO Sajtu.

HBO Europe stalno ažurira medijske sadržaje, najave i podatke postavljene na HBO GO Sajtu. HBO Europe ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz nedostataka, netačnosti ili tehničkih problema. HBO Europe zadržava pravo da delimično ili u celini u bilo kom trenutku izmeni konstrukciju, izgled i/ili pojavu ili sadržaj HBO GO sajta.

Linkovi

HBO Europe nije odgovoran za sadržaj bilo kog spoljnog sajta koji održava neko treće lice i na koji se poziva link koji je postavljen na HBO GO Sajt. Svako može da sačini link koja usmerava gledaoca na HBO GO Sajt, pod uslovom da taj link ne navodi, ne sugeriše niti daje utisak da je HBO Europe ili grupa ili neko privatno lice povezano sa sponzorima HBO Europe ili da podržava sajt koji vodi do HBO GO Sajta. Korisnici ne mogu na svom sajtu da koriste logotip, žig, uslužni znak ili bilo koji drugi materijal koji je zaštićen autorskim pravima a koji se pojavljuje na HBO GO Sajtu bez izričite pisane saglasnosti vlasnika tog žiga ili prava. Korisnici ne mogu da koriste bilo koji deo sadržaja ili bilo koji drugi materijal koji može da se nađe na HBO GO Sajtu ili da ga uključe na bilo koji drugi sajt bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika.

Klauzula o delimičnoj nevažnosti

Ako se dokaže da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neizvršiva, ona neće uticati na važnost drugih odredbi ovih Uslova korišćenja koje ostaju u svemu na snazi.

Merodavno pravo i nadležni sud

Pravo Češke se primenjuje na ove Uslove korišćenja, uz isključenje normi i principa međunarodnog privatnog prava. Ugovorne strane će učiniti sve što mogu kako bi rešili sve sporove, zahteve, pitanja ili razlike koje proizilaze iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja mirnim putem. Bilo koji spor, prepirku ili zahtev koji proizilazi iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja može biti podnet od bilo koje ugovorne strane isključivo nadležnom sudu u Republici Srbiji na odluku.

Merodavni jezik

Ako su Uslovi korišćenja dostupni na HBO GO Sajtu i na srpskom i na engleskom jeziku, lokalna verzija će uvek prevladati.

Kontakt informacije

HBO Europe je dostupan direktno u Češkoj pozivom na broj telefona +420 261 094 44 na češkom ili engleskom jeziku ili na mejl adresi sekretariat@hbo.cz na češkom ili engleskom jeziku.